انجمن علمی ساختمان های پایدار ایران


گروه تدوین کننده دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی که براساس شرایط خاص کشور با نام ایرانی (Lightweight Steel Building System (LSB، در واقع بومی سازی سیستم ساختمانی LSF، که براساس دیدگاه دستیابی به اهداف توسعه پایدار در صنعت ساختمان برای جایگزین نمودن قطعات فولادی سرد نورد شده به جای استادهای (Studs) چوبی نموده اند، با حمایت گسترده سیاستگذاران صنعت ساختمان سازی کشورهای پیشرو مواجه شده است. گروه تدوین کننده دستورالعمل برای هدایت بومی سازی این فناوری و همکاری با صنعت اقدام به تاسیس انجمن علمی سیستم ساختمانی سبک فولادی و نیز شرکت پایدار گستر ساختمان سبک فولادی بعنوان شرکت مشاور مادر تخصصی سیستم فوق نمودند و در ادامه نیز پیشنهاد تشکیل انجمن علمی ساختمانهای پایدار جهت بسط و گسترش ساختمانهای پایدار در کشور و منطقه، با هدف تهیه دستورالعمل طراحی، اجرا و نیز ارزیابی ساختمانهای پایدار نمودند، که مورد استقبال دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم قرار گرفت.

این انجمن با همکاری و همفکری اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و نیز با همکاری صنایع مرتبط تشکیل شده است تا بتواند ضمن همکاری با متخصصین امر (مواد، مصالح، معمار، عمران، مدیریت، شهرساز و ....) و صنعت اقدام به پیاده سازی اهداف توسعه پایدار در طراحی، اجرا، نگهداری و ارزیابی، ساختمانها و شهرهای جدید و نیز بازسازی ساختمانها و شهرهای موجود در سطح کشور، حتی منطقه نمایند. باتوجه به غنی بودن کشور از منابع مورد نیاز صنعت ساختمان، شکل گیری این انجمن علمی همچنین پیشرو بودن کشور در فناوری های همسو با دستیابی به اهداف توسعه پایدار در صنعت ساختمان سازی امید می رود بتوان به اهداف فوق با مدیریت عوامل فوق دست یافت. همچنین امید است با همکاری متخصصین امر، سیاستگذاران صنعت ساختمان و صنعت با تشکیل کارگروه های تخصصی بتوانیم به اهداف انجمن علمی ساختمانهای پایدار دست یابیم. باتوجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع طراحی، اجرا، نگهداری ساختمانها در اقلیم های گوناگون و فرهنگ های گوناگون بتوانیم فعالیت های کارگروه ها را زیر چتر انجمن علمی ساختمانهای پایدار شروع و به اتحادیه انجمن های علمی ساختمان های پایدار ارتقاء دهیم تا امکان مدیریت این پیچیدگی با اهداف فوق امکانپذیر شود.